18 – Syahat Acentaları Kanunu – Yönetmeliği

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1)

Kanun Numarası: 1618

Kabul Tarihi: 14/9/1972

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 28/9/1972 Sayı: 14320

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 3049

BİRİNCİ KISIM

Seyahat acentaları

I – TANIM

Madde 1 – (Değişik: 28/12/2006-5571/4 md.)

Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Birlik: Seyahat Acentaları Birliğini,

c) İşletme belgesi: Bakanlıkça verilen seyahat acentası belgesini,

ç) Paket tur: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımlanan paket turu,

d) Tur: Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyeti,

e) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşu,

f) Rehber: Bakanlıkça verilen rehber belgesini haiz kişiyi, ifade eder.

II – SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ

İzin

Madde 2 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

Gruplandırma

Madde 3 – Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar:

A) (A) Grubu seyahat acentaları – 1 inci maddede söz konusu olan tüm seyahat acentalığı hizmetlerini görürler.

_______________________

(1) 28/12/2006 tarihli ve 5571 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle bu Kanunun, 3, 20 ve 34 üncü maddelerinde yer alan “Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca” ibareleri “Bakanlıkça”; 6, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Turizm ve Tanıtma Bakanlığına” ibareleri “Bakanlığa”; 24 üncü maddesinde yer alan “Turizm ve Tanıtma Bakanlığı” ibaresi, “Bakanlık”; 26 ncı maddesinde yer alan “Turizm ve

Tanıtma Bakanlığında” ibaresi “Bakanlıkta” ve 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ankara” ibaresi “İstanbul” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

B) (B) Grubu seyahat acentaları – uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenliyecekleri turların biletlerini satarlar.

C) (C) Grubu seyahat acentaları – yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.  (B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentalığı hizmetlerini göremezler. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının verecekleri hizmetleri görürler.

(Mülga üçüncü fıkra: 28/12/2006-5571/29 md.) Yabancı uyruklu seyahat acentaları yurt dışına tur tertibedemezler.

(A) grubu seyahat acentaları, yurt dışına tertipleeekleri turlarda kara ulaştırma araçlarını kullanmak istedikleri takdirde, kendilerinden dış hatlara karayolu ile yolcu nakliyatı ruhsatnamesi istenmez. Ancak, aracın Bakanlıkça tespit edilen vasıflara uygunluğu aranır.

İşletme belgeleri

Madde 4 – (Değişik: 28/12/2006-5571/5 md.)

Türkiye’de seyahat acentalığı faaliyeti göstermek için Bakanlıktan işletme belgesi almak zorunludur.

İşletme belgesi almak isteyenlerin başvurularına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(Değişik üçüncü fıkra:16/4/2020-7244/3 md.) İşletme belgesi bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilir. Bakanlıktan izin almak kaydıyla işletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilir ve devir Bakanlık siciline işlendiği tarihte hüküm ifade eder. Devredilen işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasa yol açacak unvan on yıl içerisinde hiçbir seyahat acentasına kullandırılmaz. İşletme belgesini devreden tüzel kişiliğe üç yıl içerisinde yeniden işletme belgesi verilmez. Belge devrine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça

belirlenir.

Yurt dışında ve/veya yurt içinde yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmelerinin hizmetleri nakliyecilik hizmeti niteliğinde olup, bu Kanun hükümlerine tâbi değildir.

Seyahat acentaları, işletme belgesi almak sureti ile seyahat acentalığı faaliyeti yapabilirler. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

İşletmenin adı

Madde 5 – Mevcut bir seyahat acentasının herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş ünvanı başka bir seyahat acentası tarafından alınamaz. Bu ünvan, başka bir seyahat acentası tarafından iltibasa yol açacak nitelik belirten kelimeler veya yeni bir isim katılarak benzetme yapmak suretiyle dahi kullanılamaz.  Turizm Müessesesi Belgesini haiz tesis isimleri için de yukardaki fıkra hükümleri uygulanır.

Şubeler

Madde 6 – Seyahat acentaları yurt içinde ve yurt dışında sürekli veya geçici şubeler açabilirler.

Şube açacak seyahat acentaları bu hususu Bakanlığa bildirmeye ve kuruluş izni almaya mecburdurlar.  Şubeler, levhalarında, antetli kağıtlarında, mühür ve kaşelerinde bağlı oldukları merkezi belirtirler. Şubeler, seyahat acentalarına verilen işletme belgelerine yazılır.

(Mülga son fıkra: 28/12/2006-5571/29 md.)

Yasak faaliyetler

Madde 7 – Seyahat acentaları ve şubeleri, işyerlerinden seyahat acentalığı hizmetleri dışında faydalanamazlar. Ancak, seyahat acentaları işyerlerinin belirli bir yerinde hatıra eşyası, turist rehberi, kartpostal ve benzeri şeyler satabilirler.

III – NİTELİKLER

Seyahat acentası sahibinin nitelikleri

Madde 8 – Seyahat acentalarının sahiplerinde, tüzel kişiliği haiz seyahat acentalarının yönetim kurulu üyelerinde ve yetkili yöneticilerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 18 yaşını bitirmiş olmak,

b) (Değişik: 23/1/2008-5728/359 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi

kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

c) Ticari itibar bakımından yeterli olmak,

d) 30 uncu madde hükmüne göre cezalandırılmamış olmak.

Seyahat acentası sorumlu müdürünün nitelikleri

Madde 9 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

Seyahat acentalarının yükümlülükleri(1)

Madde 10 – (Değişik: 28/12/2006-5571/6 md.)

Seyahat acentaları aşağıdaki hususlara uymak zorundadır:

a) Turlarda veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içerenler hariç olmak üzere paket turlarda; paket tur veya tur başına kırkbeş kişiye kadar en az bir rehber bulundurmak; tek araç kapasitesi kırkbeş kişiyi aşan araçlarda bir rehber bulundurmak; turistlere, rehberler dışında herhangi bir kimse vasıtasıyla Türkiye’nin tarihi, doğası, kültürü ve turizmi ile ilgili rehberlik faaliyeti niteliğinde bilgi vermemek.

b) Müşteriyi aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı davranışlarda bulunmamak.

c) Sunulan tüm hizmetlere ilişkin detaylı program ve bilgiler ile paket tur programının hangi sigorta şirketi tarafından sigortalandığını gösteren sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek.

ç) Diğer seyahat acentaları ile birlikte müteselsilen sorumlu olarak düzenleyecekleri faaliyetlere ve aracılık hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek.

d) Şubeleri de dahil olmak üzere adres değişikliklerini değişiklik yapılmadan en az on gün önce Bakanlığa bildirmek.

e) Müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm seyahat acentalığı işlemlerinden doğacak yükümlülüklerini yerine getirmek, karşılığı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bakanlıkça paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere seyahat acentasının grubuna göre asgari beşbin Yeni Türk Lirası azami otuzbin Yeni Türk Lirası arasında Bakanlıkça belirlenecek teminatı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden vermek ve teminatın eksilmesi halinde, otuz gün içerisinde tamamlamak.

_____________________

(1) Bu madde başlığı “Seyahat acentası personelinin nitelikleri “ iken, 28/12/2006 tarihli ve 5571 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

f) Tur programındaki yerlerde yönetmelikte belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan tanıtıcı materyallerin müşterilere sunulmasını, bu kuruluşların talebi halinde sağlamak. Bakanlıkça gerekli görülen hallerde bu maddenin (e) bendinde belirtilen teminatın alt ve üst limitleri, geçmiş yıllar için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanabilir.

Seyahat acentaları ve şubelerine, teminatlara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tanıtımlarına, personel, işyeri, turist taşıma araçları, transfer elemanlarının nitelikleri ile (a) bendindeki hususlara ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Seyahat acentası işyerinin nitelikleri

Madde 11 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

IV – SİGORTA(1)

Zorunlu sigorta(1)

Madde 12- (Değişik: 28/12/2006-5571/7 md.)

Seyahat acentaları, Türkiye’de satılan paket turlarda:

a) Düzenledikleri paket tur kapsamında; müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. Bu durumda sigortacının sorumluluğu en az paket tur bedeli kadar olmalıdır. Müşteri, sigorta kapsamındaki zararını doğrudan doğruya sigorta şirketinden talep edebilir. Seyahat acentaları ve sigorta şirketleri, sigorta sözleşmelerini yaptıkları andan itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmenin bir örneğini Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi halinde, bu durum aynı süre içerisinde seyahat acentaları ve sigorta şirketleri tarafından Bakanlığa bildirilir. İlgili branşta ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin paket tur sigortası yapmaları zorunludur. Hazine Müsteşarlığı gerekli durumlarda sigorta primlerini belirlemeye yetkilidir.

b) Paket tur sözleşmesi düzenlenirken, müşteriye;

1- Müşterinin kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını,

2- Her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını,  poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceğini bildirmekle yükümlüdürler.

Teminatın miktarı

Madde 13 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

İşletme belgelerinin iptalinde teminat

Madde 14 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

_______________________

(1) Bu bölüm başlığı “SEYAHAT ACENTALARINDAN ALINACAK TEMİNAT“ iken, 12 nci maddenin başlığı “Kuruluş teminatı” iken,

28/12/2006 tarihli ve 5571 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

İşletme faaliyetinin sona ermesi veya grup değiştirilmesi halinde teminat

Madde 15 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

Teminat karşısında alacaklıların durumu

Madde 16 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

V – SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Haber verme

Madde 17 – Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri, oluşundan itibaren 30 gün içinde Bakanlığa yazı ile bildirirler.

Bilgi verme

Madde 18 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

Reklam ve tanıtma

Madde 19 – Seyahat acentaları gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklam yapamazlar. (Mülga ikinci cümle: 31/7/2008-5800/1 md.)

Yazışma

Madde 20 – Seyahat acentaları, Bakanlıkça gönderilen genelge ve diğer çeşitli konulardaki yazıları en geç 15 gün içinde cevaplandırır veya cevabın gecikme sebebini Bakanlığa bildirirler

Seyahat acentaları diğer yerli ve yabancı kuruluşların seyahat acentalığı işlemleri ve tüm turizm faaliyetleri ile ilgili yazılarını da aynı süre içinde cevaplandırmakla yükümlüdürler. Seyahat acentaları yukarda söz konusu olan yazışmaları beş yıl süreyle saklarlar.

(Mülga üçüncü fıkra: 31/7/2008-5800/2 md.)

Mesleki sır

Madde 21 – Seyahat acentaları müşterilerinin isim ve adreslerini ve gezileri ile ilgili kişisel hususları gizli tutarlar. Bu hususlarda ilgili kanun hükümleri saklıdır.

VI – SEYAHAT ACENTALARINA VERİLECEK KREDİ VE TANINACAK KOLAYLIKLAR

Kredi

Madde 22 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

Kolaylıklar

Madde 23 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

VII – DENETİM VE GÖZETİM

Denetim

Madde 24 – Bakanlık, müfettişleri, uzman denetçileri, bölge müdürleri veya Bakanlıkça yetkili kılınacak diğer kişiler vasıtasiyle seyahat acentaları ve Seyahat Acentaları Birliğini her zaman denetleme yetkisini haizdir. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği personeli denetim sırasında her türlü bilgiyi vermek ve belgeleri göstermekle yükümlüdürler.

Tur – taban fiyatları

Madde 25 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

Sicil

Madde 26 –Bakanlıkta, seyahat acentaları ile Seyahat Acentaları Birliğinin muntazam ve ayrıntılı olarak sicilleri tutulur.

VIII – İPTAL VE CEZA

İdarî para cezaları ve belge iptali (1)

Madde 27 – (Değişik: 31/7/2008-5800/3 md.)

Bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymayan seyahat acentalarına Bakanlıkça aşağıda belirtilen cezalar uygulanır.

a) İdarî para cezaları ve bu cezaların uygulanacağı durumlar aşağıda belirtilmiştir:

1 – Bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (f) bendinin ihlali halinde binbeşyüz Yeni Türk Lirası.

2 – Bu Kanunun; 7, 17, 19 veya 21 inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde bin Yeni Türk Lirası.

3 – Bu Kanunda belirtilen veya Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi halinde ikibin Yeni Türk Lirası.

_____________________

(1) Bu madde başlığı “İptal sebepleri“ iken, 28/12/2006 tarihli ve 5571 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

4 – Bu maddede belirtilen fiiller dışında, bu Kanun hükümlerine uymayan seyahat acentaları, durumu düzeltmeleri veya bir daha mevzuata aykırı davranmamaları konusunda Bakanlıkça uyarılır. Uyarıya rağmen otuz gün içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılmaması veya bir yıl içerisinde uyarmayı gerektiren aynı veya başka fiil veya fiillerin tespiti halinde bin Yeni Türk Lirası.

5 – (Ek: 7/6/2012-6326/13 md.) Tur için yazılı rehberlik sözleşmesi yapmayan veya taban ücretin altında ücret ile rehber çalıştıran seyahat acentasına her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere bin Türk Lirası.

b) Seyahat acentası işletmesi belgesi aşağıdaki hallerde iptal edilir:

1 – Bu Kanunun 12 nci maddesi hükümleri uyarınca zorunlu sigortanın yaptırılmaması.

2 – Seyahat acentasının belge almaya esas niteliklerini kaybettiğinin veya bu Kanunda yer almayan faaliyetlerde bulunduğunun tespiti.

3 – Bu Kanunun 10 uncu maddesinin (b) veya (e) bendini ihlal eden bir fiilin tespiti.

Bu madde uyarınca işletme belgesi iptal olunan seyahat acentalarının isimleri veya iltibasa yol açacak bir isim hiçbir seyahat acentasına yeniden verilemez. Birlikçe geçici ve uzun süreli üyelikten çıkarma cezası verilen seyahat acentalarının belgeleri, fiilleri bu maddenin (b) bendi uyarınca bir cezayı gerektirmiyorsa, geçici men süresince iptal edilir.

İptalin hükmü

Madde 28 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

Faaliyetten men etme

Madde 29 – Geçici işletme veya işletme belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan seyahat acentaları bulundukları yerlerin en büyük mülki amirleri tarafından derhal faaliyetten men edilir. (Mülga son cümle: 28/12/2006-5571/29 md.)

Ceza

Madde 30 – (Değişik: 28/12/2006-5571/9 md.) (1)

Bakanlıktan belge almaksızın bu Kanun uyarınca seyahat acentalarının yapabileceği faaliyetlerde bulunanlar hakkında, 29 uncu maddede belirtilen idarî soruşturmadan ayrı olarak, mülki amir tarafından ikibin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasına hükmolunur. (1)

Bakanlıktan belge almaksızın rehberlik faaliyetinde bulunanlar hakkında, mülki amir tarafından beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezasına hükmolunur.(1) Seyahat acentaları ve anlaşmalı rehberlerin müşterilerine verdikleri hizmetler sırasında, müşteri ile yapılan

sözleşmede açıkça taahhüt edilen ve verilen hizmetle doğrudan ilgili olanlar hariç olmak üzere ve müşterinin bilgisi dışında, müşterilerin yaptıkları alışveriş veya müşterilerin sözleşmede belirtilenler dışında belli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde, seyahat acentalarının ve rehberlerin belgeleri Bakanlıkça iptal edilir ve bunlar beş yıl süreyle seyahat acentacılığı veya rehberlik yapamaz.

Madde 31 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

––––––––––––––––

(1) 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “üç aydan altı aya kadar hapis ve bin güne kadar adlî” ibaresi “mülki amir tarafından ikibin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî”, ikinci fıkrasında yer alan “bin güne kadar adlî” ibaresi “mülki amir tarafından beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî” şeklinde değiştirilmiştir.

İKİNCİ KISIM

Seyahat acentaları birliği

I – AMAÇ VE KURULUŞ

Madde 32 – Seyahat acentaları, seyahat acentalığı mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanüdü korumak amaciyle Seyahat Acentaları Birliği adı altında tüzel kişiliği haiz bir birlik kurarlar. Seyahat acentalarının bu birliğe üye olmaları zorunludur. Seyahat Acentaları Birliğinin merkezi İstanbul’dadır. (Ek cümleler: 31/7/2008-5800/4 md.) Birlik gerekli görülen yerlerde merkeze bağlı şubeler açabilir. Yönetim Kurulu, merkeze bağlı şube bürosunun kadroları ile şube müdürünü tespit ve tayin eder.

II – BİRLİĞİN GÖREVLERİ

Madde 33 – Seyahat Acentaları Birliğinin görevi, pazar araştırmaları ve seyahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak, birlik üyeleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirler almak, seyahat acentaları personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve seminerler düzenlemek, Bakanlıkça istendiğinde görüş bildirmek, uluslararası kuruluşlarda seyahat acentalarını temsil etmek, bu kanunda ve 34 üncü maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen diğer görevleri ifa etmektir. Birlik, acentalık mesleğinin vakar ve haysiyetine uymayan hareketlerden dolayı birlik üyelerine disiplin cezası verir. Bunun ayrıntıları yönetmelikte belirtilir.

III – BİRLİĞİN ORGANLARl

Madde 34 – Birliğin,

A) Genel Kurul,

B) Yönetim Kurulu,

C) Denetim Kurulu,

D) Disiplin Kurulu, olmak üzere 4 organı vardır. Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde kurulup faaliyete geçerler.

A) Genel Kurul, her seyahat acentasının temsilci olarak göndereceği birer sahip veya birer sorumlu müdüründen oluşur. Genel Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip seçer. Genel Kurul üç yılda bir Kasım ayında toplanır. Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlıkça re’sen olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Adi ve Olağanüstü toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk elde edilemediği takdirde toplantı en çok bir hafta içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır.(1)

Genel Kurulun görevleri:

a) Birlik hesaplarını incelemek, Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak ve gereğinde Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmek,

b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara bağlamak, idarecilere ve temsilcilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin her türlü ödenek ve yollukları tespit etmek,

c) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak,

_________________

(1) 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle, bu paragrafta yer alan “2 yılda” ibaresi “üç yılda” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Genel Kurul üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya gündemden çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gündeme alınan maddeleri karara bağlamak,

e) (Değişik:5/12/2019-7194/38 md.) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

f) Üye kayıt ücreti ve aidat miktarını tespit etmek,

g) (Değişik: 28/12/2006-5571/10 md.) Gerekli olduğu takdirde taşınmaza bağlı mülkiyet ve diğer sınırlı aynî hakların edinilmesine ve satışına karar vermek. Ancak, taşınmazların satışı için Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun olumlu oyu gereklidir.

ğ) (Ek: 28/12/2006-5571/10 md.) Üyelerini diğer meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil etmek, dava açmak, dernek, vakıf ve iktisadi işletmelerini kurmak, Birliğin amacını gerçekleştirmek için şirket kurulması veya kurulu olanlara ortak olunması konusunda karar vermek.

h) (Ek: 28/12/2006-5571/10 md.) Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin ücretini tespit için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

ı) (Ek: 28/12/2006-5571/10 md.) Genel Kurul yetkisi dahilindeki konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

B) Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği 9 kişiden teşekkül eder. Yönetim Kurulu üyelerinin en az 4 ünün (A) grubu seyahat acentaları temsilcisi olması gerekir. Ayrıca Yönetim Kuruluna 9 yedek üye de seçilir. Yönetim Kurulu ayda en az iki defa, ihtiyaca göre ve başkanın çağrısiyle de her zaman toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri;

a) Birliğin çalışma programı ve bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

b) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak,

c) Merkez Müdürü ve Merkez Bürosunun kadrolarını tespit ve tayin işlemlerini yapmak,

d) Adi ve olağanüstü genel kurul toplantısına karar vermek,

e) Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,

f) Yönetim Kurulu üyelerinin ekseriyeti tarafından görüşülmesi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlamak,

h) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen diğer görevleri ifa etmektir.

C) Denetim Kurulu, Genel Kurulca Birlik üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye de seçilir.

Denetim Kurulunun görevleri;

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini araştırmak,

b) Birlik işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

c) Bakanlıkça verilecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

d) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kontrol etmek,

e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek,

f) Birliğin çalışmaları hakkında 3 ayda bir Bakanlığa rapor vermektir.

D) Disiplin Kurulu Genel Kurulca Birlik üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden meydana gelir.

Disiplin Kurulunun görevleri; yönetmelikte belli edilen disiplin fiilleri hakkında yönetmelik gereğince disiplin cezaları vermektir. Bakanlıkça, Seyahat Acentaları Birliğinin ve organlarının görev ve yetkilerine ilişkin bir yönetmelik hazırlanır. (Ek fıkra: 28/12/2006-5571/10 md.) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Disiplin Kurulu ve disiplin cezaları ile Genel Kurul toplantıları, seçimler ve yasaklara ilişkin olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 24 üncü maddesi ile aynı Kanunun üçüncü kısmının birinci bölümünün esnaf ve sanatkâr odalarına ilişkin

hükümleri uygulanır.

IV – BİRLİĞİN GELİRLERİ

Madde 35 – Seyahat Acentaları Birliğinin gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan meydana gelir.

a) Üyelerin Birliğe kayıt ücreti ve aidat,

b) Seyahat acentaları personelinin yetiştirilmesi için düzenlenecek kurs ve seminerlerden temin edilecek gelirler,

c) Bağış ve yardımlar.

ç) (Ek: 28/12/2006-5571/11 md.) Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin gelirleri,

d) (Ek: 28/12/2006-5571/11 md.) Yayınlardan, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

e) (Ek: 28/12/2006-5571/11 md.) Fuar, sergi ve benzeri organizasyonlardan elde edilecek gelirler,

f) (Ek: 28/12/2006-5571/11 md.) Birliğin menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, iştirak ve şirket kârlarından elde edilecek gelirler,

g) (Ek: 28/12/2006-5571/11 md.) Diğer gelirler.

(Ek fıkra: 28/12/2006-5571/11 md.) Birliğe kayıt ücreti yirmibin Yeni Türk Lirası olup, nakden ve bir defada tahsil edilir. Yıllık aidat, üye kayıt ücretinin yüzde beşidir. Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidatlara genel kurul kararı ile yönetim kuruluna verilecek yetkilendirme ile gecikme zammı uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Son hükümler

Madde 36 – 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları ve şubelerinin 6 ay içinde kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları ve yeniden işletme belgesi almaları şarttır. Bu süre zarfında kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmayan seyahat acentalarının mevcut ruhsatnameleri iptal edilir. (A) grubu seyahat acentalığı işletme belgesi talebinde bulunan seyahat acentalarından yurt dışından tertipledikleri turistik turlarla ilgili olarak son iki yıl içinde 4 üncü maddenin 2 nci fıkrasında söz konusu edilen miktarda döviz temin ettiğini tevsik edenlere işletme belgesi verilir. Son iki yıl içinde söz konusu edilen miktarda dövizi temin edememiş olan seyahat acentalarına ise geçici işletme belgesi verilir.

Geçici Madde 2 – Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları ve şubelerinin kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları hususunda azami 4 ay içinde görüş bildirmek ve yeni müracaatlarda Seyahat Acentaları Birliğinin vazifelerini ifa etmek üzere Birlik kuruluncaya kadar bir seyahat acentası örgütünü vazifelendirir. Seyahat acentalarının kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmalarını müteakıp bir ay içinde, vazifeli seyahat

acentası örgütü Seyahat Acentaları Birliğinin ilk Genel Kurulunu toplar.

Seyahat acentaları

Geçici Madde 3- (Ek: 28/12/2006-5571/12 md.)

Gerçek kişilere ait seyahat acentalarının işletme belgeleri bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde tüzel kişiliğe devredilebilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuş bulunan seyahat acentaları, bu Kanunun 10 uncu maddesinin (e)

bendinde belirtilen teminatı aynı maddenin son fıkrası uyarınca hazırlanacak yönetmeliğin yayımından itibaren iki yıl içerisinde Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu teminat mektuplarının ibrazı halinde Bakanlıkta mevcut teminat mektupları iade edilir. Bu yükümlülüğe uymayan seyahat acentalarının belgeleri bu Kanunun 27 nci maddesinin (b) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca iptal edilir.

Geçici Madde 4- (Ek: 31/7/2008-5800/5 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 27 nci maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendine göre bir yıl içinde üç kez idari para cezası almak suretiyle işletme belgesi iptal edilenlerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde talepte bulunmaları halinde işletme belgeleri ihya edilir.

Geçici Madde 5- (Ek:5/12/2019-7194/39 md.)

Birliğin 2019 yılı Kasım ayında yapılacak olan seçimlerinde 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan, seçimlerin üç yılda bir kasım ayında yapılacağına ilişkin hüküm uygulanmaz.

Birliğin 2019 yılı Kasım ayında yapılan seçimlerinde seçilen Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin görev süresi üç yıl olarak uygulanır.

Madde 37 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 38 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

1618 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/KHK’nin Numarası

1618 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi

5571 7 13/1/2007 tarihinden 3 ay sonra

5571 2,3,4,6,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,

29,30,31,32,34,35 ve Geçici Madde 3

13/1/2007

5728 8 8/2/2008

5800 19, 20, 27, 32, Geçici Madde 4 13/8/2008

6326 27 22/6/2012

6352 30 5/7/2012

7194 34, Geçici Madde 5 7/12/2019

7244 4 17/4/2020

SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; seyahat acentalarına ilişkin seyahat acentalarının ve şubelerinin kuruluş ve çalışma esaslarını, hizmetlerinin kapsamını ve niteliklerini, seyahat acentası sahibinin, personelinin ve işyerinin niteliklerini, teminatlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan tanıtım amaçlı yazılı veya görsel materyali, turist taşıma araçlarının, transfer elemanlarının ve transfer araçlarının niteliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, seyahat acentalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 4 üncü ve 10 uncu maddeleri hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) İnceleme ve değerlendirme formu: Seyahat acentası işlemlerine ilişkin belgelerin inceleme ve değerlendirmesini gösterir formu,

c) İşletme belgesi: Seyahat acentası işletme belgesini,

ç) Kanun: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununu,

d) Müşteri: Yararlanmak veya başkalarına yararlandırmak amacıyla seyahat acentası hizmetlerini satın alan kişiyi,

e) Paket tur: Seyahat acentası tarafından önceden belirlenmiş bir program kapsamında; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren, düzenlenen ticarî faaliyeti,

f) Paket tur sözleşmesi: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren bir nüshasının turiste verilmesi zorunlu, önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmeyi,

g) Rezervasyon: Kara, deniz, hava araçlarının tarifeli veya tarifesiz seferlerine ilişkin olarak veya her türlü konaklama, yeme-içme ve eğlence işletmelerinde müşteri adına yer ayırtmayı, kayıt işlemi yapmayı,

ğ) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere, turizmle ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence sağlayan hizmetleri görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtasıyla pazarlayabilen ticarî kuruluşu,

h) Seyahat acentası zorunlu sigorta poliçesi sertifikası: Kanun kapsamında zorunlu olarak sigortalanan müşteriye verilen belgeyi,

ı) Sigorta sözleşmesi: Seyahat acentalarının Türkiye’de satılan paket turlarda, düzenledikleri paket tur kapsamında en az paket tur bedeli kadar, müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarının zorunlu sigortalandığını gösteren sözleşmeyi,

i) Transfer: Turistin; düzenlenen paket tur veya turun başlangıç noktasına kadar, herhangi bir safhasında veya sonunda, sınır giriş ve çıkış kapıları, marinalar, şehirlerarası veya uluslararası ulaşım hizmetlerinin sunulduğu otogar, gar, liman, havalimanı gibi yerlerden konaklama yapacağı tesise veya tesisten bu ulaşım hizmetlerinin sunulduğu yerlere veya programın başladığı yerleşim yerinden konaklama tesisine veya programın bitiminde, tesisten yerleşim yerine bir araçla bir tarifeye bağlı kalmaksızın seyahat acentası tarafından verilen ulaşım hizmetini,

j) Tur: Türkiye’nin tarihî, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten kısa bir süreyi kapsayan veya konaklama içermeyen ticarî faaliyeti,

k) Turist: Seyahat acentası ürününden bizzat yararlanan kişiyi,

l) TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini,

m) Zorunlu sigorta: Türkiye’de satılan paket turlarda; seyahat acentalarının düzenledikleri paket tur kapsamındaki müşteriye taahhüt edilen hizmetin, acentanın iflası da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanan seyahat acentalığı faaliyetlerine ilişkin sorumluluklarını en az paket tur bedeli kadar sigortalanmasını sağlayan sigortayı,

n) (Ek:RG-14/1/2021-31364) Online satış kanalı: Seyahat acentalarının tüketiciler ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak hizmetlerinin pazarlama ve satışını gerçekleştirdiği alanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Seyahat Acentalığı Hizmetleri, Grupları ve Çalışma Esasları

Seyahat acentalarının hizmetleri

MADDE 5 – (1) Seyahat acentalarının hizmetleri şunlardır:

a) Seyahat acentalığı faaliyetleri, Kanuna göre kurulmuş seyahat acentalarınca yerine getirilir. Tüketiciye yönelik olarak bir bedel karşılığında seyahat acentalığına münhasır faaliyet olarak tanımlanan hizmetlerin seyahat acentası olmayan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılması yasaktır. Seyahat acentalarına münhasır hizmetler şunlardır:

1) Münferit veya gruplar için bir programa bağlı ya da programsız gecelemeli veya gecelemesiz yurt içi/yurt dışı tur veya paket turları tanıtır, oluşturur, pazarlar veya satar,

2) Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarının ve bu araçlara sahip işletmelerin rezervasyonunu yapar, biletlerini satar,

3) Seyahat acentalarının ürettiği hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ürün sahibi seyahat acentası tarafından yetki verilmek suretiyle satar,

4) Transfer yapar,

5) Kâr amacıyla konaklama, ulaşım, gezi, yeme-içme, eğlence sağlayan, sportif faaliyetler, kongre-konferans, dinî, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve meslekî inceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan hizmetleri organize etmeyi, sağlamayı, pazarlamayı, gerçekleştirmeyi içeren paket tur veya turları düzenler, satar,

6) Kâr amacıyla ikram, teşvik veya destek amaçlı olarak bedelsiz sunulmak üzere bedelini bizzat ödeyen kişi ya da kuruluşun yapacakları hizmetleri oluşturur, pazarlar veya satar.

b) Seyahat acentalarının yapabileceği diğer hizmetler şunlardır:

1) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca da kabul edilen turizm faaliyetlerinin oluşturduğu ürünleri satabilir,

2) Turizmle ilgili ve turizm hareketinin gerektirdiği konular hakkında turistin tabi olduğu döviz, vize, gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi verebilir, vize işlemlerini yapabilir,

3) Seyahat acentaları işyerinde veya araçlarında turistik nitelikte kitap, resim, kartpostal, hediyelik eşya, turistin ihtiyaç duyacağı enformasyon malzemelerini satabilir,

4) Ticarî amaçla sürücülü veya sürücüsüz olarak 15+1 veya daha az koltuk kapasitesine sahip, yolcu ve eşyalarını taşımaya mahsus taşıtları yurt içinde veya yurt dışında olmak üzere, yazılı bir sözleşmeyle belirli süreli kiralanmasını yapabilir.

Seyahat acentalığı sayılmayan hizmetler

MADDE 6 – (1) Seyahat acentalığı sayılmayan hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Ticarî amaç ve gereksinimlerle, doğrudan müşteri sayılmayan kişi ve kuruluşlara sahip oldukları veya 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işleten sıfatını taşıdıkları araçları, bu konuda tabi oldukları hukukî düzenlemelere uygun olarak kiralama faaliyeti,

b) Konaklama, ağırlama, eğlence, ulaştırma ve Bakanlıktan belgeli yat işletmelerinin tabi oldukları hukukî düzenlemenin cevaz verdiği yer ve şekilde kendi ürünlerini pazarlamaları, rezervasyon yapmaları ve satmaları.

Seyahat acentaları grupları

MADDE 7 – (1) Seyahat acentaları yaptıkları hizmetler bakımından üç gruba ayrılır;

a) A Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini yapar.

b) B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar.

c) C Grubu Seyahat Acentası: Yalnız Türk vatandaşı için yurt içi turları tanıtır, üretir, pazarlar veya satar.

(2) Ayrıca, B ve C grubu seyahat acentaları, kendilerine A grubu seyahat acentalarınca verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentaların ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.

(3) A grubu seyahat acentasının, B veya C grubu seyahat acentasına gerçekleştirmeleri için vereceği görevin bir yazı ya da sözleşme ile belgelenmesi gerekir. Bu görev, A grubu seyahat acentası hizmetine giren bir paket tur veya turun tamamının B veya C grubu seyahat acentasınca düzenlenmesi şeklinde olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seyahat Acentalarının Başvuru ve Kuruluş İşlemleri

Başvuru

MADDE 8 – (1) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, bir dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur.

(2) Bakanlık tarafından başvuruda belirtilen seyahat acentası unvanının uygun bulunması durumunda bu husus başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirilir.

Yeni seyahat acentası kuruluşu başvuru belgeleri

MADDE 9 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a başvurur. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi,

ç) Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname,

d) Başvuru sahibi (Değişik ibare:RG-14/1/2021-31364) anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, limited şirketlerde şirket müdürleri ile şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C.Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,

e) (Mülga:RG-7/4/2021-31447)

f) Seyahat acentasının 35 inci maddede belirtilen personeline ait belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodu, çalışan personelin T.C. Kimlik Numarası’nın yer aldığı beyanı,

g) 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

Başvurunun işlemden kaldırılması

MADDE 10 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Bakanlık tarafından acenta unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde TÜRSAB’a müracaat edilmemesi veya TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanmaması veya gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

(2) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Üye kayıt ücreti

MADDE 11 – (1) TÜRSAB tarafından yapılacak denetleme sonucunda mevzuatta belirtilen şartlara sahip olduğu belirlenen seyahat acentası adayı işletmeler, üye kayıt ücretinin ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.

(2) (Ek:RG-14/1/2021-31364) TÜRSAB üyeliği Bakanlık tarafından işletme belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşir. Üyelik aidatının belirlenmesinde belgenin verildiği yıl esas alınır.

Başvuru sırasında üyelik iptali

MADDE 12 – (1) TÜRSAB tarafından uygun görülerek Bakanlığa bildirilen seyahat acentasının başvurusunun, Bakanlık tarafından uygun görülmemesi nedeniyle işletme belgesi alamayanların üyelikleri iptal edilerek, üye kayıt ücreti, TÜRSAB tarafından kendilerine iade edilir.

Kuruluş ve işletme belgesi

MADDE 13 – (1) Seyahat acentası sıfatı, TÜRSAB’a üye olmak ve Bakanlıkça verilecek işletme belgesi almak suretiyle kazanılır. Seyahat acentası, Bakanlıktan işletme belgesi aldıktan sonra acentacılık faaliyetine başlar.

Şube kuruluşu

MADDE 14 – (1) Seyahat acentası için aranan şartlar ve kuruluş esasları, kuracakları şubeleri için de geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme, Denetleme, Değerlendirme ve Belgelendirme

Belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme

MADDE 15 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin, ibraz ve beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar, adli sicil beyanının doğruluğunu ilgili merciden teyit eder.

Adreste denetleme ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) TÜRSAB, bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar.

(2) (Ek:R.G-19/3/2010-27526) Bakanlık, gerekli görülmesi halinde bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetim yapar.

Seyahat acentası işyerinin nitelikleri

MADDE 17 – (1) Seyahat acentası işyerinde aşağıda belirtilen niteliklerin bulunması gereklidir.

a) Faydalanmak isteyenlerin serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir mahalde olması,

b) Seyahat acentası olduğunu belirleyen ve acenta unvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentası işyeri dışından görülebilir yerde olması,

c) Bulunduğu yer ve konum itibarıyla grubunun gerektirdiği seyahat acentalığı faaliyetine, uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olması,

ç) Telefon, faks, seyahat acentası işlemini internetten yapabilen elektronik iletişim cihazı olması,

d) Mevzuatta belirtilen seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yapılmıyor olması.

e) (Ek:RG-14/1/2021-31364) Kayıtlarda tek bağımsız bölüm olarak geçen bina veya katlarda, birden fazla seyahat acentasının bulunması halinde her seyahat acentasının; bağımsız faaliyetleri için belirgin şekilde ayrılmış, yeterli büyüklükte kendisine ait bir alanının olması.

(2) (Ek:RG-14/1/2021-31364) Seyahat acentası, Bakanlık tarafından işletme belgesi düzenlenmiş birinci fıkrada belirtilen işyerine bağlı olmak üzere; kendisinin veya diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilir. Aynı online satış kanalında birden fazla seyahat acentasına ait hizmetin tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentasına ait olduğu açıkça belirtilir.

(3) (Ek:RG-14/1/2021-31364) Seyahat acentası, online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış kanalları üzerinden gerçekleştirmek zorundadır. Bu amaçla kullanılan online satış kanalları üzerinden seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yürütülemez. Seyahat acentaları pazarlama ve satış faaliyetlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yer alan belge numarası ile seyahat acentası unvanını online satış kanallarının ilk açılış sayfasında, diğer sayfalarda ise sayfa sonlarında kullanmak zorundadır.

(4) (Ek:RG-14/1/2021-31364) Seyahat acentası ürünleri dışında, mal ve hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret alanlarında seyahat acentalarının ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz, satışa yönlendirmek amacıyla seyahat acentası ürünlerine yer verilemez. Ancak, seyahat acentaları bu alanlara reklam ve ilan verebilir, kullanıcılar bu alanlar üzerinden seyahat acentasının online satış kanallarına bağlanabilir.

(5) (Ek:RG-14/1/2021-31364) Seyahat acentası pazarlama ve satış faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarını Bakanlığa ve TÜRSAB’a bildirmek zorundadır.

Bilgilendirme

MADDE 18 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Uygun görülmeyen başvuruların gerekçesi belirtilir. Uygun görülen başvurular için inceleme ve değerlendirme formu, ticaret sicil tasdiknamesi, 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden 30 uncu maddede belirtilen kuruluş teminatı aslı, Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname (Mülga ibare:RG-7/4/2021-31447) Bakanlığa gönderilen yazıya eklenir.

İtiraz ve denetim

MADDE 19 – (1) TÜRSAB tarafından başvurunun reddi hâlinde başvuru sahibi tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde Bakanlığa itiraz edebilir. İtiraz, Bakanlıkça karara bağlanır. Bakanlıkça gerekli görülmesi hâlinde, bildirilen adreste işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı ve personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetim yapılır.

Belgelendirme ve belgenin geri alınması

MADDE 20 – (Başlığı ile birlikte değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Bakanlıkça yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması için başvuru dosyası TÜRSAB’a iade edilir. TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlanmaması durumunda başvuru reddedilmiş kabul edilerek işlemden kaldırılır.

(2) Talebi uygun görülenlere, Bakanlıkça işletme belgesi verilir ve durum, TÜRSAB’a bildirilir.

(3) Seyahat acentası, işletme belgesinin geri alınması talebinde aşağıdaki belgelerle Bakanlığa (Ek ibare:RG-14/1/2021-31364) veya TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) (Değişik:RG-14/1/2021-31364) İşletme belgesinin geri alınmasına ilişkin organ kararı,

c) (Değişik:RG-7/4/2021-31447) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi.

BEŞİNCİ BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-14/1/2021-31364)

Acenta Unvanı, Ticaret Unvanı, Adres, Grup, Nev’i, Ortaklık veya Yönetim Kurulu Değişikliği, Şirket Birleşmesi ve Şirket Bölünmesi

Değişiklik başvurusu

MADDE 21 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Değişiklik başvurularına ilişkin TÜRSAB’a yapılan yazılı bildirim Bakanlığa yapılmış sayılır.

(2) TÜRSAB, 21 ilâ 28 inci maddeler uyarınca yapılan başvuruya ilişkin aslı veya onaylı sureti ibraz ve beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinde inceleme ve değerlendirme yapar, talep adli sicil beyanını gerektiriyorsa adli sicil beyanının doğruluğunu ilgili merciden teyit eder. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

(3) TÜRSAB, adres değişikliği olması durumunda bildirilen adreste işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı ve personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar.

(4) TÜRSAB’ın denetleme ve değerlendirmesi olumlu ise; başvuru dilekçesi, inceleme ve değerlendirme formu ve talep gerektiriyorsa son duruma ilişkin ticaret sicil tasdiknamesi ile aşağıdaki belgelerden talebiyle ilgili olanları Bakanlığa gönderir.

a) Acenta unvanı, ticaret unvanı, grup, nev’i değişikliği, şirket birleşmesi (Ek ibare:RG-14/1/2021-31364) veya şirket bölünmesi sonrasında ticaret unvanı değişikliği durumunda; 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen kuruluş teminatı aslı,

b) Acenta unvanı, ticaret unvanı, nev’i değişikliği, şirket birleşmesi  (Ek ibare:RG-14/1/2021-31364) veya şirket bölünmesi sonrasında ticaret unvanı değişikliği durumunda; Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname,

c) (Mülga:RG-7/4/2021-31447)

(5) Bakanlıkça, gönderilen belgeler incelenir, inceleme veya bu maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca yapılan denetim sonucunda eksikliğin tespit edilmesi hâlinde, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir.

(6) Adres değişikliğinde; gerekli görülmesi hâlinde, bildirilen adreste, işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı ve personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında Bakanlıkça denetim yapılabilir.

(7) Bakanlıkça, talebi uygun görülenlere, ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği ile şirket birleşmesi  (Ek ibare:RG-14/1/2021-31364) veya şirket bölünmesi sonrasında ticaret unvanı değişmemesi hâlleri dışında işletme belgesi düzenlenir. İşletme belgesinin değişmesi hâlinde TÜRSAB’a bilgi verilir.

(8) Başvuru dilekçesinin doğrudan Bakanlığa verilmesi durumunda, değerlendirme için TÜRSAB’a gönderilir.

(9) Başvuruya ilişkin 21 ila 28 inci maddelerde belirtilen, ibraz ve beyan edilen bilgi ve belgelerde, gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

(10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Acenta unvanı değişikliği

MADDE 22 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası, acenta unvanı değişikliği talebini dilekçeyle Bakanlığa yapar.

a) Bakanlık, seyahat acentası unvanının değişikliğini uygun gördüğü takdirde bu hususu başvuru sahibine ve TÜRSAB’a yazılı olarak bildirir.

b) Başvuru sahibi, acenta unvan değişikliğine ilişkin Bakanlık yazısının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren otuz gün içinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

1) Başvuru dilekçesi,

2) 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı,

3) Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname.

Ticaret unvanı değişikliği

MADDE 23 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası ticaret unvanı değişikliği talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Acentanın eski ve yeni ticaret unvanının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi,

ç) (Mülga:RG-7/4/2021-31447)

d) 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

Adres değişikliği

MADDE 24 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası, şubeleri de dâhil olmak üzere adres değişiklikleri talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) (Değişik:RG-14/1/2021-31364) Acenta adresinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi.

Grup değişikliği

MADDE 25 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası grup değişikliği talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

Nev’i değişikliği

MADDE 26 – (Başlığı ile birlikte değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası nev’i değişikliği talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Acentanın nev’i değişikliğinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi,

ç) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,

d) (Mülga:RG-7/4/2021-31447)

e) 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

Ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği

MADDE 27 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası ortak veya yönetim kurulu değişikliği talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Anonim şirketlerde yönetim kurulu değişikliğinin diğer şirketlerde ise ortaklar kurulu değişikliğinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi,

ç) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,

d) (Mülga:RG-7/4/2021-31447)

Şirket birleşmesi ve şirket bölünmesi (Değişik başlık:RG-14/1/2021-31364)

MADDE 28 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Seyahat acentası şirket birleşmesi (Ek ibare:RG-14/1/2021-31364) veya şirket bölünmesi talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Acentanın eski ve yeni ticaret unvanının yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,

c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi,

ç) Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname,

d) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,

e) (Mülga:RG-7/4/2021-31447)

f) Birleşme (Ek ibare:RG-14/1/2021-31364) veya bölünme sonrasında ticaret unvanı değişikliği oluşmuşsa; 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

ALTINCI BÖLÜM

Teminata İlişkin Hususlar

Kuruluş teminatı

MADDE 29 – (1) Seyahat acentaları ve şubeleri, müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm seyahat acentalığı işlemlerinden doğacak yükümlülüklerini yerine getirmek, karşılığı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde Bakanlıkça paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere seyahat acentasının grubuna göre 30 uncu maddede belirtilen miktarda teminatı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden vermek ve teminatın eksilmesi hâlinde, otuz gün içinde tamamlamak zorundadır.

(2) Teminat, teminat mektubu olarak verilecekse, kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı ve ticaret unvanı bulunur ve aslı Bakanlığa verilir.

(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar, Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçelerde genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır.

(4) Teminatlara ilişkin olarak, Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uygulanır.

(5) Seyahat acentasının başvuru talebinin, Bakanlıkça uygun görülmediği durumlarda teminat Bakanlıkça iade edilir.

Teminatın miktarı

MADDE 30 – (1) Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

a) A grubu seyahat acentası için yedibin Yeni Türk Lirası,

b) B grubu seyahat acentası için altıbin Yeni Türk Lirası,

c) C grubu seyahat acentası için beşbin Yeni Türk Lirası.

(2) Her bir şube için birinci fıkrada belirtilen miktarların % 25’i alınır.

(3) Bakanlıkça gerekli görülen hâllerde teminat miktarları, geçmiş yıllar için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanabilir.

İşletme belgesinin iptalinde veya geri alınmasında teminat

MADDE 31 – (1) Seyahat acentası işletme belgesinin, Bakanlık tarafından iptali veya ilgilinin başvurusu veya iflas gibi nedenlerle geri alınması hâlinde, işletme belgesinin iptal veya geri alınma tarihinden itibaren kuruluş teminatı bir yıl süreyle Bakanlıkça Kanunda belirtilen amaçlar için tutulur. Mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın sonunda iade edilir.

Teminat karşısında alacaklıların durumu

MADDE 32 – (1) Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi kapsamındaki acenta borçlarından dolayı, acentadan alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin, alacağının acentanın kuruluş teminatından karşılanmasının ilgili icra dairesi tarafından istenilmesi hâlinde, Bakanlık bu tutarı, emrindeki teminattan öder ve durumu ilgili seyahat acentasına bildirir.

(2) Kuruluş teminatı, yükümlülükler dışında başka bir alacak dolayısıyla temlik, terhin ve haciz edilemez.

Kuruluş teminatının eksilmesinde, grup değiştirilmesi hâlinde teminat

MADDE 33 – (1) Grup değişikliğinde; iki grup arasında iadesi gereken kuruluş teminatı farkı varsa, fark bir yıl süreyle Bakanlıkça alıkonulur, mahsubu gerektiren bir durum yoksa bir yılın bitiminde kuruluş teminatı farkı iade edilir.

(2) Her ne suretle olursa olsun teminat eksikliği hâlinde eksik kalan miktar Bakanlık bildiriminden itibaren otuz gün içinde acenta tarafından tamamlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Seyahat Acentası Sahibinin ve Personelinin Nitelikleri

Seyahat acentası sahibinin nitelikleri

MADDE 34 – (1) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerde; diğer şirketlerde ise tüm ortaklar ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır.

a) 18 yaşını bitirmiş olmak,

b) (Değişik:R.G-19/3/2010-27526) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

c) Ticarî itibar bakımından yeterli olmak,

ç) Kanunun 30 uncu maddesi hükmüne göre cezalandırılmamış olmak.

Seyahat acentası personelinin nitelikleri

MADDE 35 – (1) Seyahat acentası merkez ve şubelerinde aşağıdaki niteliklerden birini haiz en az bir personel çalıştırılır.

a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, önlisans veya lisans eğitimini tamamlamış olmak,

b) Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olmak,

c) Bakanlıkça verilmiş rehber belgesine sahip olmak.

(2) C grubu seyahat acentalarında enformasyon memurluğu başarı belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz personel yerine çalıştırılabilir.

(3) Birinci fıkradaki niteliklerden birine sahip ve fiilen acentasında çalışan seyahat acentası sahipleri kendi acentalarında personel sayılır.

(4) (Değişik:R.G-19/3/2010-27526) Seyahat acentalarında çalışacak personele ilişkin belgelerden enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı veya onaylı sureti TÜRSAB’a ibraz edilir ve arşivlenir. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

 (5) (Ek:R.G-19/3/2010-27526) Seyahat acentaları, personele ilişkin değişiklikleri en geç otuz gün içinde TÜRSAB’a bildirmek ve belgeleri göndermekle yükümlüdür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Seyahat Acentalarının Yükümlülükleri

Niteliklerin sürekliliği

MADDE 36 – (1) Seyahat acentası, belge almaya esas niteliklerini sürekli korumak zorundadır.

 (2) (Ek:R.G-19/3/2010-27526) Seyahat acentasının, şubeleri de dâhil olmak üzere belgedeki adresinde veya adres değişikliği talebinde bulunması halinde yeni adresinde faaliyet göstermediğinin Bakanlık veya TÜRSAB’ca tespiti, belge almaya esas niteliklerini kaybettiğini gösterir.

Seyahat acentası işletme belgesinin asılması

MADDE 37 – (1) Seyahat acentası işletme belgesinin, acentanın merkez ve şubesinde herkesin görebileceği bir yerde, belgesiz faaliyetleri önlemek ve turistlerin aydınlatılmasını ve denetim kolaylığını sağlamak amacıyla, asılı bulundurulması zorunludur.

 (2) (Ek:R.G-19/3/2010-27526) Seyahat acentası, şubeleri de dâhil olmak üzere adres değişikliğine ilişkin talebi sonuçlandırılmadan yeni adresinde seyahat acentacılığı faaliyeti gösteremez

Seyahat acentası plaketi ve asılması

MADDE 38 – (1) Seyahat acentası merkez ve şubesinin dışından görülebilir yerine, belgesiz faaliyetleri önlemek, turistlerin aydınlatılması ve denetim kolaylığı sağlamak amacıyla TÜRSAB tarafından düzenlenen seyahat acentasının unvanı, işletme belgesi numarası ve TÜRSAB üyesi olduğuna ilişkin kaydı havi soğuk damgalı seyahat acentası plaketi asılmak zorundadır.

İstenilen bilgi ve belgelerin ibrazı

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin, istendiğinde denetimi yapanlara gösterilmesi zorunludur.

Paket tur ve turlarda bulundurulması gereken belgeler

MADDE 40 – (1) Paket tur ve turlarda seyahat acentası yetkilisinin aşağıdaki belgeleri bulundurması zorunludur.

a) Seyahat acentası işletme belgesinin TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti,

b) Paket tur veya tura katılan müşterilerin listesi,

c) TÜRSAB araç plakası,

ç) Araç, seyahat acentası tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti,

d) Başlangıç noktasının da belirtildiği paket tur veya tur programı,

e) Paket tur zorunlu sigorta poliçe sertifikası sureti.

Transfer araçlarında bulundurulacak belgeler

MADDE 41 – (1) Seyahat acentasının transfer faaliyetinde aşağıdaki belgelerin transfer elemanında bulunması zorunludur.

a) Seyahat acentası işletme belgesinin TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti,

b) Transferi yapılan yolcu listesi,

c) TÜRSAB araç plakası,

ç) Transfer elemanı kimlik kartı,

d) Araç, seyahat acentası tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti.

Transfer elemanlarının nitelikleri

MADDE 42 – (1) Seyahat acentası transfer faaliyetinde aşağıdaki niteliklere sahip transfer elemanı bulundurur.

a) 18 yaşını bitirmiş olmak,

b) En az ilkokul ya da ilköğretim okulu mezunu olmak,

c) TÜRSAB tarafından verilen seyahat acentası transfer elemanı kimlik kartına sahip olmak.

Turist taşıma aracı nitelikleri

MADDE 43 – (1) Seyahat acentası kendi hizmetlerini yerine getirirken, transfer, paket tur ve turlarda kullanacakları yolcu taşıma araçlarında, ilgili mevzuatta belirtilen hususların yanı sıra aşağıdaki nitelikler de aranır:

a) Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması,

b) Ses tesisatı olması,

c) Temiz ve özenle döşenmiş olması.

Zorunlu sigorta ve sözleşmeler (Değişik başlık:RG-14/1/2021-31364)

MADDE 44 – (1) Seyahat acentası, paket turlarda zorunlu sigorta yaptırmak ve paket tur zorunlu sigorta poliçesi sertifikası ile 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan zorunlu şartları da içerir mahiyetteki paket tur sözleşmesinin bir örneğini paket tur başlamadan önce müşteriye vermekle yükümlüdür.

(2) Sözleşme ve sertifikaların seyahat acentasında kalan suretinde müşteriye bir örneğinin teslim edildiğini içeren imzalı beyanı alınır. Müşteri, paket turu başkalarının yararlanması için satın almışsa, acenta birinci fıkrada belirtilen belgeleri vermekle yükümlüdür.

(3) (Ek:RG-14/1/2021-31364) Seyahat acentası, müşteriye verilmek üzere düzenleyeceği paket tur veya tura ilişkin sözleşmelerde Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yazılı olan; belge numarasını, seyahat acentası ve ticaret unvanı ile adresini belirtmekle yükümlüdür. Satışı gerçekleştirilen ürünün başka bir seyahat acentasına ait olması halinde, ürün sahibi seyahat acentasının sözleşmelerde açıkça belirtilmesi zorunludur.

Tanıtım amaçlı yazılı ve görsel materyal

MADDE 45 – (1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin yerel temsilcileri, tur veya paket tur düzenleyen seyahat acentalarınca turistlere sunulmak üzere yörelerini tanıtmak amacıyla hazırlayacakları yazılı veya görsel materyali her yıl kasım ayının sonuna kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne verirler.

(2) İllerde Vali başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB ve ilgili meslek kuruluşunun birer temsilcisinden oluşacak bir komisyon tarafından hazırlanan görsel materyaller her takvim yılının ocak ayı sonuna kadar değerlendirilir. Komisyonlar salt çoğunlukla toplanır, katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon tarafından uygun görülen materyaller seyahat acentalarınca turistlere dağıtılır.

(3) Yazılı veya görsel materyallerin hazırlanması, dağıtımı, sunumu ve konu ile ilişkili ortaya çıkabilecek bütün masraflar, materyali dağıtmak isteyen ilgili meslek kuruluşlarınca karşılanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Enformasyon Memurluğu Sınavları

Sınav açılması

MADDE 46 – (1) Enformasyon memurluğu başarı belgesi ve enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sınavları TÜRSAB tarafından düzenlenir.

Duyuru

MADDE 47 – (1) Sınav tarihi ve yeri ile sınav esasları TÜRSAB tarafından sınav tarihinden en az otuz gün önce, tirajı en yüksek üç günlük gazeteden birinin Türkiye baskısında ilan edilir.

Kurs

MADDE 48 – (1) Sınava girmek isteyen adaylar için, sınavın yapılacağı ilde, TÜRSAB tarafından temel turizm ve seyahat acentalığı bilgilerinin öğretileceği bir kurs düzenlenir.

Enformasyon memurluğu ve yabancı dil sınavının birlikte düzenlenmesi

MADDE 49 – (1) Enformasyon memurluğu sınavında başarılı olamayanlar enformasyon memurluğu yabancı dil sınavına katılamazlar.

Sınavların yapılması

MADDE 50 – (1) Sınav komisyonu TÜRSAB tarafından oluşturulur.

(2) Sınav gözlemcisi olarak TÜRSAB’ın görevlendireceği kişiler görev yapar.

(3) Yabancı dil sınavı için ayrı bir komisyon oluşturulabilir.

Sınav şekli

MADDE 51 – (1) Enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınavı ilanda belirtilen konularda yazılı, enformasyon memurluğu yabancı dil sınavı ise yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 52 – (1) Enformasyon memurluğu ve enformasyon memurluğu yabancı dil sınavı ayrı ayrı değerlendirilir.

Puanlama sistemi

MADDE 53 – (1) Sınavlarda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır. Enformasyon memurluğu sınavı başarı notu en az 70 puandır.

 (2) Enformasyon memurluğu yabancı dil sınavında Türkçeden çeviri 25 puan, Türkçeye çeviri 25 puan, sözlü 50 puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda da toplam en az 70 puan alınması zorunludur.

Başarı belgesi

MADDE 54 – (1) Sınavda başarı gösterenlere başarı gösterdikleri sınava ilişkin TÜRSAB’ın onayını taşıyan enformasyon memurluğu başarı belgesi veya enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi verilir. 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Faaliyet denetimleri

MADDE 55 – (1) Seyahat acentasının işyeri niteliklerinin korunup korunmadığı faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile meslek ilkelerine uygun olup olmadığı Bakanlık ve TÜRSAB yetkililerince denetlenebilir.

(2) (Ek:RG-14/1/2021-31364) Birinci fıkradaki denetim, seyahat acentalarının pazarlama ve satış yaptığı online satış kanalları için de uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 56 – (1) 4/9/1996 tarihli ve 22747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Belge devri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gerçek kişilere ait seyahat acentalarının işletme belgesinin tüzel kişiliğe devir talepleri, bir defaya mahsus olmak üzere, 13/1/2009 tarihine kadar başvurulması hâlinde değerlendirilir.

Teminatın değiştirilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 28/12/2006 tarihli ve 5571 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 13/1/2007 tarihinden önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen teminatı bu Yönetmeliğin yayımından itibaren iki yıl içinde Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu teminatın ibrazı hâlinde Bakanlıktaki mevcut teminatı iade edilir.

Belge değişimi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 5571 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/1/2007 tarihinde A grubu geçici seyahat acentası işletme belgesi bulunan seyahat acentaları, A grubu seyahat acentası işletme belgesine geçmiş sayılır. Kuruluş teminatının geçici 2 nci maddeye göre tamamlanmasıyla belgeleri yenilenir.

İşyeri niteliklerinin sağlanması

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin yayımı tarihinde belgelendirilmiş olan seyahat Acentaları, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde istenilen nitelikleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde sağlar.

(2) (Ek:RG-14/1/2021-31364) Bu fıkranın yayımı tarihinde belgelendirilmiş olan seyahat acentaları, 17 nci maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ile aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ile 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasında istenilen nitelikleri bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde sağlar.

Uygulanacak mevzuat

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan her türlü başvurularda, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri esas alınır.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

         Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

         Tarihi  Sayısı

         5/10/2007     26664

         Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

         Tarihi  Sayısı

1.       19/3/2010     27526

2.       14/1/2021    31364

3.       7/4/2021       31447